Private personer

Medens offentlige arkivalier bliver pligtafleveret til Rigsarkivet, er private arkiver afleveret frivilligt, idet staten naturligvis intet krav har på at få afleveret sådan privat ejendom til arkivering. Rigsarkivet bestræber sig på at få afleveret værdifulde privatarkiver først og fremmest fra embedsmænd, politikere, men også fra andre personer fra næsten alle samfundslag og stillinger. Hertil kommer samlingen af arkiver efter private institutioner (se kapitel 15).

Man må imidlertid også huske på, at der findes bevaret mange private personers arkiver i andre danske samlinger end Rigsarkivet. For den ældre tid gælder dette navnlig Det Kongelige Bibliotek, for den nyere periode især de mange lokalarkiver rundt om i Danmark (se kapitel 20).

Rigsarkivets samling af private personarkiver omfatter i alt omkring 8000 arkiver. Omfanget af private personarkiver varierer voldsomt, nemlig lige fra et eneste brev til adskilige hundrede pakker og bind. De ældste privatarkiver går helt tilbage til middelalderen.

Indholdet af de private personarkiver er naturligvis ganske forskelligt. Men meget ofte er der tale om materiale, som udgør et værdifuldt supplement til de store offentlige arkivgrupper. Oftest omfatter privatarkiverne korrespondance, personlige papirer, optegnelser, dagbøger, manuskripter, tryksager og fotografier.

I de senere år er Rigsarkivet begyndt at udskille fotografier og lignende fra private personers og institutioners arkiver. Dette sker af hensyn til bedst mulige opbevaringsforhold. Billederne i Privatarkivernes Billedsamling er inddelt i henhold til de privatarkiver, hvorfra de stammer. I det følgende er nævnt de tilfælde, hvor der er udtaget billeder fra pågældende arkiv til Privatarkivernes Billedsamling. Endnu indgår imidlertid billedmateriale i mange privatarkiver. Fra andre privatarkiver er billederne for længe siden udskilt og flyttet til Det Kongelige Biblioteks store billedsamling.

Vestindien

De private personers arkiver er ikke katalogiseret efter emne, men blot alfabetisk efter navnet på arkivskaberen. For at identificere de privatarkiver, der er af relevans for Dansk Vestindien, må man derfor gennemgå oversigten over alle private personarkiver og derudfra vurdere ved hjælp af navne og årstal med videre oplysninger. En sådan gennemgang har resulteret i den følgende oversigt over private personarkiver, gengivet i alfabetisk orden. Listen er dog næppe udtømmende, og man vil kunne tænke sig, at også andre personarkiver ville kunne være af relevans for Dansk Vestindiens historie.

I nedenstående oversigt over private personers arkiver er angivet personnavnet, arkivets nummer, dets totale omfang og de dele af indholdet, som har interesse for Vestindiens historie.

Familien Arendrup (privatarkiv nummer 6789, 1 pakke) indeholder blandt andet et læg med plantageejer Julius Arendrups (født 1840, død 1912) erindringer og diverse korrespondance.

Peder Bang (privatarkiv nummer 91, 1 bind) består af et hæfte med en dagbog ført på rejse til og i Vestindien 1815-1816 samt et par af søløjtnantens (født 1794, død 1816) optegnelser om forhold på øerne.

Johan Frederik Bardenfleth (privatarkiv nummer 102, 1 læg) består af et brev til generalguvernør Bardenfleth (født 1772, død 1833) fra Peter von Scholten 1823.

Elisabeth Bauditz (privatarkiv nummer 6841, 1 pakke) omfatter en hel del breve fra datteren Sophie Helweg-Larsen og svigersønnen guvernør Christian Helweg-Larsen 1888-1901.

Frederik Christopher Høst Bauditz (privatarkiv nummer 127, 1 læg) indeholder den vestindiske regerings skrivelse om konstitution af Bauditz (født 1807, død 1854) som vejer og postmester i Frederiksted 1838 og en overenskomst mellem ham og Frederik von Scholten om deling af embedsindtægterne som toldinspektør med mere 1842.

Jens Michelsen Beck (privatarkiv nummer 5097, 1 pakke) indeholder diverse dokumenter vedrørende plantageejer Becks (født 1721, død 1791) vestindiske besiddelser.

Peter Eggert Benzon (privatarkiv nummer 157, 1 læg) rummer blandt andet seks trykte lejlighedssange, skrevet til fester på Sankt Thomas og Sankt Croix i 1829 og 1834. Benzon var apoteker og døde 1848.

Hans Henrik Berg (privatarkiv nummer 6783, 1 pakke) består af akter vedrørende familien Lilienskiolds krav omkring 1845 på sukkerplantagen Liliendahl med Marienhøj på Sankt Thomas. Berg (født 1789, død 1862) var viceguvernør og familiens sagfører.

Johan Frederik Brahde (privatarkiv nummer 5199, 1 bind) rummer blandt andet oversigt over Sankt Jan landfogderis indtægter 1844-1845 og diverse andre regnskaber og småafhandlinger om økonomiske forhold siden slutningen af 1700-tallet. Brahde (født 1799, død 1846) var landfoged på Sankt Jan.

Johan Lorentz Carstens (privatarkiv nummer 5261, 1 pakke) var plantageejer (født 1705, død 1747) og blev adlet med navnet Castenschiold. Arkivet rummer blandt andet breve fra Vestindisk-guineisk Kompagni 1735 og 1746, fra andre plantageejere og kopi af et brev fra grev Zinzendorf til nogle negre på Sankt Thomas 1739. Johan Lorentz Carstens' beskrivelse af Sankt Thomas, der findes publiceret i flere udgaver. Fra familien Castenschiold findes også et privatarkiv i Landsarkivet for Sjælland.

Familien Castonier (privatarkiv nummer 7123, 4 pakker) indeholder ført og fremmest korrespondance med fru Annie Castoniers familie, familien Ferrall 1820-1928.

C. N. David (privatarkiv nummer 5324, 1 pakke) rummer blandt andet en afskrift af Peter von Scholtens oplysninger om negeropstanden på Sankt Croix 1848 til David (født 1793, død 1874), som var forsvarer under retssagen mod von Scholten.

Heinrich G. Egge (privatarkiv nummer 3080, 1 læg) består af hans optegnelser om sit ophold i Vestindien 1866-1878. Egge (født 1835, død 1910) var politimester i Frederiksted.

Frederik Emil Elberling (privatarkiv nummer 5355, 1 bind) indeholder optegnelser vedrørende Dansk Vestindien, hvor Elberling (født 1804, død 1880) gjorde tjeneste som kolonialsekretær. Foruden nogle få dagbogsnotitser består optegnelserne mest af tabellariske opstillinger og bemærkninger om statistiske, politiske og andre forhold på øerne omkring 1850-1851.

Christian Falbe (privatarkiv nummer 2529, 1 læg) indeholder et par breve fra 1871 til fru Clara Falbe (født 1847, død 1882) fra hendes nurse på Sankt Thomas.

Alexander Foss (privatarkiv nummer 5409, 54 pakker) var industrimand og politiker (født 1858, død 1925). I pakke 38 ligger hans foredrag 1916 om salget af Dansk Vestindien, og i pakke 43 to læg med materiale fra debatten om salget 1912-1916. Billeder er udtaget til Privatarkivernes Billedsamling (pakke nummer 16).

H. G. F. Garde (privatarkiv nummer 5443, 2 pakker) rummer blandt andet et læg med breve 1843-1879 fra fru Anna Gardes (født 1834, død 1919) fader, Adrian Benoni Benzon Knudsen, som var garnisonslæge på Sankt Croix.

Niels Falck Gløersen (privatarkiv nummer 6784, 1 pakke) var luthersk sognepræst på Sankt Thomas (født ca. 1736, død 1785). Arkivet rummer blandt andet korrespondance med kirkelige myndigheder i København og venner og bekendte på øerne.

Laurence Grundell (privatarkiv nummer 5482, 1 bind) består af det omfattende skiftemateriale efter hans død i 1759 på Sankt Croix, hvor han var regimentsfeltskær.

M. J. G. Grønbech (privatarkiv nummer 3472, 1 læg) udgøres af breve 1858-1865 fra sønnen Sophus Emil Grønbech, der var læge i Christiansted.

Peter Hansen (Forsvarets Arkiver arkiv nummer 1015.098) består kun af et orignalt afskedsbevis fra den vestindiske hærstyrke 1878 for Hansen (født 1854, død 1905), der havde været menig i styrken.

Johan Friedrich Heinrich (privatarkiv nummer 2564, 1 læg) består i et brev fra naturvidenskabsmand og landmåler på Sankt Croix Julius von Rohr 1786, vedlagt beretning om rejser i Vestindien fra 1783.

Christian Helweg-Larsen (privatarkiv nummer 5604, 2 pakker) var embedsmand i Dansk Vestindien fra 1888 og endte som guvernør 1912-1916. Han (født 1860, død 1934) var gift med Sophie Bauditz (født 1862, død 1943), som har udgivet flere skønlitterære værker om forholdene på øerne. Deres arkiv rummer megen korrespondance med familie, venner og kollegaer fra øerne; Helweg-Larsens erindringer fra øerne; husholdningsregnskab 1888-1889; og diverse vestindiske sager som for eksempel Helweg-Larsens vidneforklaring afgivet til den vestindiske kommission af 1916. Fotografier er udtaget til Privatarkivernes Billedsamling, pakke nummer 20.

Vilhelm Helweg-Larsen (privatarkiv nummer 5606, 5 pakker) rummer blandt andet en hel del breve 1885-1919 fra sønnen Povl Helweg-Larsen, der var luthersk præst i Christiansted fra 1910 til 1917.

Hugo Hørring (privatarkiv nummer 2404, 1 læg) består kun af et brev fra landstingsmand Gustav Hansen 1898 til finansminister Hørring (født 1842, død 1909) om salg af De vestindiske Øer.

Svend Rud Haagensen (privatarkiv nummer 2821, 1 læg) gjorde tjeneste i Dansk Vestindien som premierløjtnant. Arkivet udgøres af Haagensens (født 1886, død 1942) dagbog 1916-1917 og hans livfulde beretning fra 1934 om opholdet på øerne. Fotografier er udtaget til Privatarkivernes Billedsamling.

Carl Wilhelm Jessen (privatarkiv nummer 3379, 1 læg) omfatter blot et brev 1823 til sønnen fra Jessen (født 1764, død 1823), som var guvernør på Sankt Thomas.

Ferdinand Jøhnke (privatarkiv nummer 2833, 1 læg) indeholder Walther Christmas' beretning om sine aktiviteter for at sælge Dansk Vestindien 1898-1900.

Michael Liebenberg (privatarkiv nummer 6785, 1 pakke) var født 1774 og døde 1784 som toldkontrollør på Sankt Thomas. Arkivet indeholder blandt andet breve 1780 fra byfoged Torben Holm i Frederiksted og regnskabssager 1772-1784.

Christen Lintrup (privatarkiv nummer 5893, 3 pakker) rummer blandt andet et bind med et projekt angående plantagernes vedligeholdelse på Sankt Croix 1753, forfattet af en person med initialerne A. W., måske byfoged Andreas Willumsen på Sankt Thomas.

Otto Diderik Lorentzen (privatarkiv nummer 1228, 1 læg) består af seks breve 1796 fra sønnen, Johannes Lorentzen, som var garnisonskirurg på Sankt Croix.

Peter Atzer Lorentzen (privatarkiv nummer 1229, 1 læg) indeholder blandt andet 53 breve 1798-1807 fra broderen, Johannes Lorentzen, som var garnisonskirurg på Sankt Croix.

Vilhelm Marstrand (privatarkiv nummer 8002, 165 pakker) indeholder 1 stort læg (i pakke nummer 10) med materiale 1916-1934 vedrørende arbejdet med at hjemtage arkivalier fra det tidligere Dansk Vestindien 1919 og vedrørende Dansk Vestindisk Samfund.

Joachim Godske Moltke (privatarkiv nummer 5979, 29 pakker) indeholder blandt andet materiale om Vestindisk-guineisk Kompagni 1738-1754 (i pakke 15); om handelen på Vestindien 1763-1776 (i pakke 17); om Vestindisk Handelsselskab 1780-1817 (i pakke 17); samt meget andet om oversøisk handel, som Moltke (født 1746, død 1818) havde med at gøre i sin egenskab af politiker og administrator.

Otto Mortensen (privatarkiv nummer 2380, 1 læg) består af breve og kort 1913-1914 fra svigerinden Sophie Helweg-Larsen og dennes mand, guvernør Christian Helweg-Larsen.

P. Munch (privatarkiv nummer 6663, 204 pakker) var dansk udenrigsminister (født 1870, død 1948), og i hans arkivs pakke nummer 37 findes forskellige sager vedrørende Island, Grønland og De vestindiske Øer 1913-1918 og 1931-1933.

H. C. V. Møller (privatarkiv nummer 6012, 32 pakker) var havnebygmester (født 1854, død 1943), og pakke nummer 22-26 vedrører først og fremmest hans indsats ved forbedringerne af Sankt Thomas havn 1904-1917; og angående elektricitetsværket i Charlotte Amalie 1913-1915; desuden findes en del tryksager og foredragsmanuskripter samt fotografier fra Dansk Vestindien. Fra arkivet er udtaget to store mapper med kort og tegninger, hovedsagelig vedrørende Sankt Thomas havn, som er anbragt i Kort- og Tegningssamlingen.

August F. Neumann (privatarkiv nummer 7064, 3 pakker) var officer (født 1871, død 1953) og gjorde tjeneste i Dansk Vestindien fra omkring 1900 til 1914. Arkivet indeholder blandt andet korrespondance med privatpersoner; Neumanns personlige papirer 1878-1945; sager vedrørende Den vestindiske Hærstyrke 1896-1905; Det vestindiske Gendarmerikorps 1907-1914; St. Thomas Singing Club 1903-1905; The Danish Speaking Club 1903-1914; Christiansted Skytteforening 1912; Christiansted nationale Klub 1913-1914; og Dansk Vestindisk Selskab 1938-1954.

Christian Albrecht Neve (privatarkiv nummer 2576, 1 læg) indeholder blandt andet udnævnelsesbreve, eksamensbeviser og rejsepas for Neve (født 1728, død 1773), som var exam.jur. og kongelig fuldmægtig på Sankt Thomas.

Niels Olesen (privatarkiv nummer 3276, 1 læg) var født 1866, og hans arkiv består af personlige papirer, hvoriblandt hans beskikkelse som inspektør ved Sankt Croix arresthus 1915.

Axel Olsen (privatarkiv nummer 6699, 1 pakke) omfatter hovedsagelig materiale vedrørende hans (født 1866, død 1937) ophold i Dansk Vestindien 1904-1911 som underdommer i Frederiksted. Arkivalierne består blandt andet i personlige papirer, diverse korrespondance 1904-1916 og sager vedrørende Dansk Vestindisk Samfund 1923-1934, herunder en omfattende samling af samfundets trykte medlemsblad West Indian Newsletter.

H. R. L. Ostermann (privatarkiv nummer 1463, 1 læg, og Forsvarets Arkivers personarkiv nummer 1015.206, pakke nummer 29, 1 læg) indeholder dokumenter vedrørende andres og hans (født 1842, død 1907) egen indsats som løjtnant under oprøret på Sankt Croix 1878.

Peter Lotharius Oxholm (privatarkiv nummer 6087, 6 pakker) var født 1753, blev officer og kom 1777 til Dansk Vestindien, hvor han blev gift med Maria Heyliger, senere med Ann O'Neill, og skaffede sig flere plantager. I hans arkiv er afdeling E (pakke nummer 3-4) sager vedrørende Dansk Vestindien, nemlig ekstrakt af dagbog med videre 1779; sager vedrørende den vestindiske regering 1792-1799; papirere vedrørende Oxholms sendelse til London 1814; vedrørende hans tid som generalguvernør i Vestindien 1814-1816; sager vedrørende de frikulørte 1815-1817; korrespondance med Den Vestindiske Gældslikvidationskommission vedrørende køb af plantager 1815-1820; statistisk materiale; og diverse 1799-1816. Oxholm døde i Danmark i 1827.

Agnes Preuss (privatarkiv nummer 3130, 1 læg) indeholder en række breve fra hende (født 1866, død 1940) fra Vestindien, hvor hun var sygeplejerske, til hendes søskende 1904-1910. Billeder udtaget til Privatarkivernes Billedsamling (pakke nummer 49). Preuss' korrespondance med dronning Louise ligger i Kongehusets arkiv.

Philip Peder Rosenstand (privatarkiv nummer 6221, 1 pakke) var født 1831, blev jurist, var i Dansk Vestindien 1860-1886, blandt andet som overdommer i Landsoverretten. Hans arkiv udgøres af hans korrespondance med guvernøren 1871-1880 og materiale om negeropstanden på Sankt Croix i oktober 1878.

Carl Rothe (privatarkiv nummer 1728, 1 læg) indeholder blandt andet ti breve til ham (født 1844, død 1924) fra faderen, viceguvernør Louis Rothe 1860-1865.

Louis Rothe (privatarkiv nummer 2577, 1 læg) omfatter blandt andet hans (født 1811, død 1871) udnævnelse til ridder af dannebrogsordenen 1862 og et brev fra ham til hustruen samme år.

Viggo Rothe (privatarkiv nummer 6739, 1 pakke) indeholder et læg med materiale angående slaveriet i Dansk Vestindien, meddelt konfidentielt af guvernør Louis Rothe 1848.

Olaf Rübner-Petersen (privatarkiv nummer 6236, 7 pakker) var født 1862 og blev skoledirektør på Sankt Croix. Hans arkiv, som omfatter perioden fra 1907 til hans død i 1919, vedrører udelukkende Dansk Vestindien. Foruden to pakker med korrespondance drejer det sig om optegnelser (blandt andet om skolevæsenet 1856-1917, Agricultural Society 1912-1915, strejken på Sankt Croix 1916, og overdragelsen af Dansk Vesindien til USA 1917); regnskaber 1910-1917; samt tryksager og avisudklip.

Jacob Scavenius (privatarkiv nummer 6256, 13 pakker) var dansk godsejer og politiker (født 1838, død 1915). Han sad i bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien, og pakke 13 i privatarkivet indeholder selskabets beretninger og regnskabsoversigter med mere 1903-1915.

Ernst Schimmelmann (privatarkiv nummer 6285, 117 pakker) udgør sammen med faderen, Heinrich Carl Schimmelmann, de såkaldte Schimmelmannske Papirer. Ernst Schimmelmann (født 1747, død 1831) var minister, godsejer, fabriksejer og plantageejer med mere og en af Danmarks rigeste og mest indflydelsesrige personer. Hans store privatarkiv rummer materiale af mange slags, og mange steder - som for eksempel i de omfattende mængder af korrespondance, ordnet efter personnavne, eller i gruppen vedrørende handel og kolonialvæsen (gammel aflevering pakke nummer 7-11) - kan man finde informationer om Dansk Vestindien. Af særskilte grupper om øernes forhold kan man især nævne tre pakker vedrørende de schimmelmannske plantager i Vestindien og sukkerraffinaderier i Danmark 1746-1839 (gammel aflevering pakke nummer 68-70), blandt andet omfattende kort over plantagen La Grange; to pakker med breve fra generalguvernører i Vestindien 1763-1833 (ny aflevering pakke nummer 30-31), først og fremmest fra Ludvig Heinrich Schimmelmann, der var generalguvernør 1784-1787 og fætter til Ernst Schimmelmann; en pakke med breve 1796-1798 fra administratorerne Charles Vanderbourg og la Porte på plantagen Princesse (ny aflevering pakke nummer 32); en pakke dokumenter vedrørende de schimmelmannske plantager i Vestindien 1757-1869 (ny aflevering pakke nummer 33); og en pakke med diverse dokumenter vedrørende de danske vestindiske øer 1765-1796 (ny aflevering pakke nummer 34). Når der opereres med to afleveringer er årsagen, at den gamle aflevering stammer fra Schimmelmanns palæ i København, medens den ny aflevering senere er komme til Rigsarkivet fra familiens gods Lindenborg. Opmærksomheden henledes på, at grænsen mellem familien Schimmelmanns privatarkiv og de offentlige institutioners arkiver er uskarp - i privatarkivet ligger mange offentlige papirer med journalnumre og så videre for eksempel fra finansforvaltningen, medens der i flere offentlige institutioners arkiver findes grupper med mere eller mindre private schimmelmannske papirer, for eksempel i Kommercekollegiet (pakke nummer 2154-2157).

Heinrich Carl Schimmelmann (privatarkiv nummer 6284, 7 pakker) omfatter, foruden det under Ernst Schimmelmann nævnte, ingen særskilte grupper med materiale vedrørende Dansk Vestindien. Heinrich Carl Schimmelmann (født 1724, død 1782) var finansminister med mere og anskaffede familiens omfattende ejendomme i Danmark og Vestindien. I fire pakker med korrespondance vedrørende Kommercekollegiet, handelen og industrien 1780-1831 (gammel aflevering pakke nummer 7-9b) findes en del breve og indberetninger fra folk i Vestindien.

Peter von Scholten (privatarkiv nummer 6795, 1 pakke) var født 1784 og blev embedsmand i Dansk Vestindien, hvor han endte som generalguvernør fra 1824 til emancipationen i 1848. Hans arkiv omfatter blandt andet en halv snes breve fra kong Christian VIII 1840-1844 samt afskrifter af diverse bestemmelser vedrørende Dansk Vestindien 1725-1832. von Scholten forlod øerne i 1848 og døde i 1854.

Jacob Schwartzkopff (privatarkiv nummer 6786, 1 pakke) består af korrespondance og regnskabssager vedrørende Schwartzkopffs (født 1735, død 1789) forretninger 1781-1790 som fuldmægtig for William Smith i Philadelphia, indtil da boende på Sankt Thomas.

Erik Schäffer (privatarkiv nummer 3347, 1 bind) består af hans erindringer om sit ophold på Sankt Croix 1913-1916, hvor han, der var født 1880, var politiassistent og retsfuldmægtig i Frederiksted 1913-1917.

C. F. Tietgen (privatarkiv nummer 6441, 70 pakker) var en dansk finansmand (født 1829, død 1901). Arkivets pakke nummer 53 indeholder materiale vedrørende Sankt Croix Sukkerkogerier 1874-1876.

Hildegard Wright (privatarkiv nummer 6840, 2 pakker) var født Bauditz, og hendes arkiv udgøres af breve fra søsteren Sophie Helweg-Larsen og svogeren guvernør Christian Helweg-Larsen 1888-1916.

Otto Zahle (privatarkiv nummer 6722, 6 pakker) indeholder i pakke nummer 6 forskellige digte 1829-1853, de fleste vedrørende De vestindiske Øer.

Knud Cizeck Zeilau (Forsvarets Arkivers privatarkiv nummer 1015.311, 6 pakker) indeholder blandt meget andet en række dagbøger med mange avisudklip fra West End News fra 1913 og fremefter (i pakke nummer 70-72) og et læg med diverse korrespondance (i pakke nummer 75). Zeilau var løjtnant ved gendarmeriet i Frederiksted 1913-1917.

Theodor Cizeck Zeilau (privatarkiv nummer 6598, 9 pakker) indeholder i pakke nummer 2 en hel del familiebreve fra Vestindien og regnskabsbøger fra lokale handlende på Sankt Croix 1910-1916, medens pakke nummer 8 indeholder korrespondance og manuskripter vedrørende vestindiske militære forhold, museet på Whim og Dansk Vestindisk Samfund efter 1917. Zeilau (født 1886, død 1970) var officer i Frederiksted. Materiale findes også i Forsvarets Arkiver og i Kort- og Tegningssamlingen.

Privatarkiver af en noget anden karakter end de historiske, som er nævnt ovenfor, er arkiverne efter historikere og andre, som efter 1917 har arbejdet med Dansk Vestindiens historie. Sådanne arkiver kan indeholde meget materiale af værdi, for eksempel korrespondance med andre videnskabsfolk, foredragsmanuskripter, excerpter, kopier og andre forarbejder til historiske afhandlinger, og meget andet. Som eksempler på privatarkiver efter sådanne videnskabsmænd kan nævnes J. O. Bro-Jørgensen (født 1902, død 1988), privatarkiv nummer 8079; Svend Erik Green-Pedersen (født 1941, død 1990), privatarkiv nummer 8112; Gudmund Hatt (født 1884, død 1960), privatarkiv nummer 7256; Georg Nørregård (født 1904, død 1988), privatarkiv nummer 8069; Georg Saxild (født 1864, død 1947), privatarkiv nummer 7086; Egil Snorrason (født 1915, død 1996), privatarkiv nummer 7365; Morten Westrup (født 1936, død 1993), privatarkiv nummer 7242.

Som en sidste kategori kan nævnes, at i visse private personers arkiver kan findes materiale om US Virgin Islands efter den danske tid. Til eksempel skal blot nævnes turistchef Axel Dessau (privatarkiv nummer 7211), hvori findes omfangsrige scrapbøger fra rejser til øerne 1962, 1964 og 1972.

Søgemidler

De større private personarkiver er summarisk fortegnet i Vello Helk, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind IV:1, København 1984, medens de små private personarkiver tilsvarende er summarisk fortegnet i Hans Kargaard Thomsen, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind IV:2, København 1989. Desuden findes de efterhånden noget forældede, men lidt mere detaljerede fortegnelser i Henny Glarbo, red., Privatarkiver fra Tidsrummet 1660-1800 i Rigsarkivet, Vejledende Arkivregistraturer, bind 9, København 1952, og Kristian Erslev, red., Privatarkiver fra det 19. Aarhundrede beroende i Rigsarkivet, Vejledende Arkivregistraturer, bind 4, København 1923. Desuden henvises til den generelle oversigt i Wilhelm von Rosen, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind I:2, 1983, side 841-848.

Til adskillige af de større privatarkiver findes duplikerede detailregistraturer, som foruden selve arkivregistraturen indeholder biografiske oplysninger, brevskriverlister og pakkefortegnelse.

For tiden er den nemmeste måde at få overblik over privatarkiverne at benytte Danmarks Nationale Privatarkivdatabase. Her får man samtidig oplysning om privatarkiver udenfor Rigsarkivet.

Litteratur

Der henvises generelt til indledningerne i ovennævnte trykte registraturer. Mere principielle overvejelser findes gengivet i Vello Helk, Om indsamling og ordning af nyere privatarkiver i Rigsarkivet, i Arkiv, bind 9, 1983, side 109-127.

 

 

   Rigsarkivet