Kort- og tegningssamlingen

Rigsarkivets særlige samling af kort og tegninger omfatter skønsmæssigt 60.000 styk. Samlingen er opstået af rent praktiske grunde, fordi kort og tegninger som regel er af meget større fysisk format end øvrige arkivalier. Derfor er kort og tegninger traditionelt blevet anbragt i særlige skabe eller reoler, som regel allerede hos den arkivskabende myndighed. Efter aflevering til Rigsarkivet er disse omkring et hundrede særsamlinger blevet bibeholdt og deres ordning opretholdt. Ligesom for andet arkivmateriale er viden om administrationens historie og institutionernes ressortforhold derfor en forudsætning for at kunne finde det, man søger.

Man må være opmærksom på, at der også findes en hel del kort og tegninger udenfor selve Kort- og Tegningssamlingen. Der er i så fald ofte tale om kort og tegninger i forholdsvis små formater eller om større, som ligger sammenfoldede i de offentlige myndigheders almindelige aktpakker. Men også for eksempel i mange privatarkiver (se Private personer og Private institutioner) og i Håndskriftsamlingen kan man finde kort og tegninger, selv om enkelte sådanne stykker er udtaget derfra og henlagt i den egentlige Kort- og Tegningssamling.

En temmelig stor del af kortene - både i Kort- og Tegningssamlingen og udenfor - er trykte og vil derfor i en del tilfælde kunne findes i flere eksemplarer i og udenfor Rigsarkivet. Tegningerne og de håndtegnede kort er derimod unika.

En del af Rigsarkivets kort og tegninger er sikkerhedsfotograferet. Optagelserne er henlagt i den såkaldte sikkerhedsfotografisamling, oftest i form af negativer eller diapositiver i formatet 13x18 centimeter. Dette gælder eksempelvis hele den nedennævnte gruppe 25.

Også Det Kongelige Bibliotek rummer en stor kortsamling af relevans for Dansk Vestindien.

Vestindien

Hvad angår Dansk Vestindien før 1917, er langt hovedparten af kort og tegninger at finde i Kort- og Tegningssamlingens gruppe 25, som er Koloniernes Centralbestyrelses Kolonialkontoret samling, der til dels har sit udspring i Rentekammerets samling. I alt drejer det sig om godt 300 kort og tegninger (signatur Rtk. 337,1-337,634). Der er kort og tegninger af mange slags, men skønsmæssigt næsten halvdelen er bygningstegninger, især af offentlige bygninger såsom forter (for eksempel løjtnanterne Giellerup og Friis' detaljerede grundplan og fugleperspektiv af Christiansfort på Sankt Croix i marts 1836 med signatur Rtk. 337,109 og 337,110); kirker (for eksempel Albert Løvmands tre smukke arkitekttegninger fra 1836 af profil, facade og grundplan af den nuværende danske lutherske kirke i Christiansted med signatur Rtk. 337,101-337,103); hospitaler (for eksempel tre tegninger af E. Kærn fra marts 1909 til den projekterede sindssygeafdeling ved hospitalet på Richmond på Sankt Croix med signatur Rtk. 337,506-337,508) og lignende. Desuden omfatter denne samling eksempelvis landkort (blandt andre Peter Lotharius Oxholms originale kort over to af de tre øer, for eksempel over Sankt Jan opmålt 1780 med signatur Rtk. 337,209); tekniske tegninger (blandt andre en halv snes konstruktionstegninger til flydedokken i Sankt Thomas' havn med signatur Rtk. 337,535-337,544); bykort (blandt andre et udateret bykort, tilsyneladende fra omkring 1900, over Charlotte Amalie med matrikelnumre med signatur Rtk. 337,425); og tegninger af vejanlæg (blandt andre M. Thulstrups tegninger vedrørende gadereguleringen og kloakeringen af Kongensgade og Trompetergade i Charlotte Amalie fra henholdsvis 1874 og 1872 med signatur Rtk. 337,548 og 337,549). En gruppe på hele 43 styk (signatur Rtk. 337,300-337,343) udgøres af Oxholms fine detaljerede kort og tegninger af øer, byer og offentlige bygninger 1778-1779, som er bilag til hans omfattende indberetning af 30. august 1780 om øerne og deres forvarsforanstaltninger (selve indberetningen findes i Generaltoldkammerets arkiv, se kapitel 24 nr. 465-466).

I ovennævnte rentekammersamling findes også enkelte andre vestindiske stykker end dem i Kolonialkontorets aflevering. Det drejer sig om to trykte kort over Sankt Jan og Sankt Croix, begge efter Oxholms tegninger fra 1780'erne og 1790'erne (signatur Rtk. 243,1 og 243,3), et trykt kort fra 1849 over Dansk Vestindien (signatur Rtk. 243, 2) og et håndtegnet kort over Sankt Thomas tegnet 1835-1839 af H. B. Hornbeck (signatur Rtk. 243,4). Desuden er der tale om tre trykte nyere danske søkort over dansk-vestindiske farvande, nemlig over henholdsvis Sankt Thomas havn 1907 og Christiansted havn 1907 og farvandene omkring Sankt Thomas og Sankt Jan 1914 (alle med signatur Rtk. 588) og endelig om atten tabeller i stort format med diverse statistikker vedrørende Dansk Vestindien 1835-1857, hovedsagelig angående befolkningsforhold (signatur Rtk. 654A-654R).

Det bør også nævnes, at der i Kort- og Tegningssamlingens meget omfattende grupper nummer 74-86, indeholdende Søetatens skibstegninger med videre, findes konstruktions- og ornamentstegninger vedrørende en del af de danske skibe, som siden midten af det attende århundrede har besejlet Vestindien. Til eksempel kan blot nævnes, at der vedrørende fregatten Jylland, som var i Dansk Vestindien fem gange mellem 1872 og 1887, findes hele 127 sådanne tekniske tegninger af skroget, maskinen, rigningen, ornamenteringen og så videre. Blandt Søetatens kort- og tegninger af andet end skibe findes et udateret kort over Dansk Vestindien (nummer D 507), af havnen i Charlotte Amalie i 1815 (nummer E 144) og af havnen i Christiansted samme år (nummer E 145), begge havnekort er tegnet af Levin Jørgen Rohde.

Som eksempel på de få kort og tegninger, der er udtaget fra private personers arkiver og henlagt i Kort- og Tegningssamlingen kan nævnes, at fra major Theodor Cizeck Zeilaus privatarkiv (privatarkiv nummer 6598) er udtaget to kunstneriske akvareller fra 1915 og 1916, lavet af dommer Segelcke i Frederiksted og visende henholdsvis pløjning med stude på plantagen Prosperity og et prison gang i færd med renholdelse af området ved Fort Frederiksværn; fra samme privatarkiv er udtaget en kortskitse af Sankt Croix' West End, udført af Zeilau i 1916. Fra havneingeniør H. C. V. Møllers privatarkiv (privatarkiv nummer 6012) er udtaget to mapper med diverse kort og tegninger vedrørende hans arbejde med Sankt Thomas havn fra 1904 til 1917. Dette materiale omfatter op imod et hundrede tekniske tegninger samt sø- og havnekort, hvoraf enkelte vedrører havnen i Christiansted.

Udenfor Kort- og Tegningssamlingen findes som nævnt også en hel del kort og tegninger vedrørende Dansk Vestindien. En tilbundsgående oversigt over dette meget spredte materiale findes imidlertid ikke. Som eksempler kan følgende tjene.

I Vestindisk-guineisk Kompagnis arkiv pakke 256 findes et smukt koloreret kort over Caret Bay og flere omliggende plantager på Sankt Thomas 1728, og i samme kompagniarkiv pakke 259 findes et kort over Christiansfort med omgivelser i Charlotte Amalie 1734. En nogenlunde tilsvarende håndfuld kort over de kongelige plantager på Sankt Croix 1733-1752 findes i pakke nummer 2249.33 i Rentekammerets arkiv. I Heinrich Ernst Schimmelmanns privatarkiv (nummer 6285) findes i pakke 68 en snes kort og tegninger af La Grange på Sankt Croix, især af denne store plantages marker og bygninger 1746-1781. I Vestindisk Handelsselskabs arkiv pakke nummer 23 og nummer 48 findes grundtegninger af selskabets plads i Charlotte Amalie i henholdsvis 1805 og 1816. I Generaltoldkammerets vestindiske og guineiske kongelige forestillinger og resolutioner for 1824 under sagsnummer 6 findes flotte farvelagte tegninger af uniform med videre for guvernøren på Sankt Thomas og Sankt Jan; i Generaltoldkammerets vestindiske og guineiske sager (pakke nr. 473) findes farvelagte tegninger af uniformer for menige, underofficerer og officerer ved de vestindiske tropper; og i samme arkiv (pakke nr. 429) ligger farvelagt opstalt og grundplan, hvorefter Peter von Scholtens slaveskoler blev opført i 1830'erne. I Håndskriftsamlingen VII.D.8 findes en kunstnerisk tegning af havnepladsen i Charlotte Amalie 1876. Og i arkivet efter den vestindiske kommission af 1902  ligger et kort over udbredelsen af spedalskhed på Sankt Croix, en tegning vedrørende ombygning af kasernen i Charlotte Amalie til offentligt kontor og et kort over samme bys havn med afmærkning af besidderne af de forskellige landarealer langs bugten.

En separat kort- og tegningssamling er Forsvarets Arkivers, og den omfatter i alt omkring 15.000 styk. Her findes blandt de såkaldte geografiske kort en halv snes stykker vedrørende Dansk Vestindien. Af manuskriptkort drejer det sig om G. Oldenburgs kort over vestenden af Sankt Croix 1816 (signatur G-II-778); et udateret grundrids af Fort Christiansværn (signatur G-II-780); og tre udaterede grundplaner af Fort Frederiksværn (signatur G-II-781-G-II-783). Desuden findes (med signatur 1110-7873) fem tegninger fra 1899-1900 af mindesmærket over den kendte søofficer Carl Wilhelm Jessen, guvernør på Sankt Thomas 1822-1823, på den gamle danske kirkegård i Charlotte Amalie.

Det kan tilføjes, at en stor samling af tegninger til forter og andre militære bygninger, blandt andet i Dansk Vestindien, er udskilt fra Ingeniørkorpsets arkiv i Rigsarkivet og overført til Det Kongelige Bibiotek.

Søgemidler

Kort- og tegningssamlingen er ujævnt og temmelig dårligt registreret. Generelt må der henvises til oversigten i Wilhelm von Rosen, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind I:2, København 1983, side 877-890.

Litteratur

En kortfattet generel introduktion til samlingen findes i Jørgen Nybo Rasmussen, Kort. Om kort og tegninger, København 1991. Om en omfattende del af tegningssamlingen handler Hans Christian Bjerg, Søetatens kort- og tegningssamling, i Arkiv, bind 4, 1973, side 209-231; se også oversigterne i Hans Christian Bjerg & John Erichsen, Danske orlogsskibe 1690-1860. Konstruktion og dekoration, bind 1-2, København 1980.

 

 

   Rigsarkivet