Private institutioner

Som det er tilfældet med private personers arkiver, afleveres private institutioners arkiver frivilligt til Rigsarkivet. Derfor består denne samling af et delvis tilfældigt udpluk af de mange tidligere og nuværende institutioners arkiver.

Det skal bemærkes, at et meget stort antal private institutioners arkiver findes i andre samlinger end Rigsarkivet. Først og fremmest kan nævnes Erhvervsarkivet og de mange lokalhistoriske arkiver rundt i landet (se Andre Arkiver).

I alt rummer Rigsarkivet omkring 700 private institutioners arkiver, som i størrelse rækker fra en eneste pakke eller bind til adskillige tusinde arkivenheder. De private institutioner er af mange slags som for eksempel politiske partier, foreninger, organisationer, folkelige bevægelser, selskaber, klubber, komiteer, fonde og enkelte erhvervsvirksomheder.

Vestindien

Arkiverne fra de mange forskellige private institutioner er ikke katalogiserede efter emne, men blot alfabetisk efter institutionernes navn. Så for at finde de for Vestindien relevante arkiver er man henvist til at gennemgå oversigten over alle private institutionsarkiver og ud fra disses navn med videre identificere de relevante. En sådan gennemgang har fremdraget de nedennævnte, der opregnes i alfabetisk rækkefølge, men desuden kan man tænke sig, at visse andre også ville kunne være relevante.

Dansk Vestindisk Selskab (privatarkiv nummer 10.609) omfatter 7 arkivenheder fra perioden 1880-1978. Selskabet er stiftet i 1917 med det formål at samle alle med interesse for det tidligere Dansk Vestindien og at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og US Virgin Islands. Dette arkivs vigtigste indhold er korrespondance med videre 1922-1977, dels kronologisk dels systematisk henlagt, samt medlemskartoteker og så videre. Desuden er der til Privatarkivafdelingens billedsamling overført en hel del billeder fra Dansk Vestindisk Selskabs arkiv. Disse består først og fremmest af et fotoalbum med direktør Torben Rists fotografier fra Den Vestindiske Sukkerfabrik på Sankt Croix 1916, Th. Engelhardts fotografier fra et togt med Valkyrien (10 styk) og Peter Andreas Heibergs landskabsfotografier (5 styk).

Foreningen De Danske Atlanterhavsøer (privatarkiv nummer 10.154) omfatter 38 arkivenheder fra årene 1901-1919. Foreningen var stiftet i 1902 for at fremme den almindelige udvikling blandt andet i Dansk Vestindien. Arkivet indeholder blandt andet forhandlingsprotokoller (pakke nummer 1-5), medlemsprotokoller (pakke nummer 6-10), brevkopibøger (pakke nummer 12-18), journaler (pakke nummer 19-26) og journalsager (pakke nummer 27-38). Foreningen De Danske Atlanterhavsøer gennemgik i 1919 en rekonstruktion, der medførte en udvidelse af arbejdsfeltet og ændring af navnet til Dansk Samvirke. Denne sidste forening for udlandsdanskere eksisterer stadig, og dens til Rigsarkivet afleverede materiale udgør privatarkiv nummer 10.279.

Dronning Louises Forening for Syge- og Børnepleje på De Dansk-Vestindiske Øer (proveniens nummer 10.032) omfatter 15 arkivenheder fra perioden 1903-1919. Foreningen blev stiftet i 1910 og nedlagt i 1919, men indsamlingen af penge til syge- og børnepleje startede allerede i 1903. Arkivet indeholder blandt andet bestyrelsens journaler og korrespondance med videre 1903-1919 (9 pakker) og dens regnskabssager 1903-1919 (5 pakker). Endnu i dag eksisterer Queen Louise Home for Children som en velfungerende institution på Sankt Croix.

Komiteen til Fremkaldelse af Nordamerikanske Tilbud om Køb af De Dansk-Vestindiske Øer (proveniens nummer 10.163) omfatter 1 pakke med materiale fra årene 1897-1903. Komiteen blev stiftet i 1897 med det formål, som er givet i dens navn. Arkivalierne omfatter mødereferater og korrespondance.

Søgemidler

De private institutioners arkiver er summarisk registreret i Martin Larsen & Birgit Nüchel Thomsen, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind IV:3, København 1999. Desuden kan henvises til oversigten i Wilhelm von Rosen, red., Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bind I:2, 1983, side 848-849. For tiden er den nemmeste måde at få overblik over privatarkiverne at benytte Danmarks Nationale Privatarkivdatabase. Her får man samtidig oplysning om privatarkiver udenfor Rigsarkivet.

Litteratur

Der henvises generelt til indledningerne i ovennævnte vejledende arkivregistratur. Mere principielle overvejelser findes gengivet i Vello Helk, Om indsamling og ordning af nyere privatarkiver i Rigsarkivet, i Arkiv, bind 9, 1983, side 109-127.

 

 

   Rigsarkivet